Coaching

Coaching on valmennusprosessi, jossa coach (valmentaja, sparraaja, koutsi) auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi ensin määrittää ja sitten saavuttaa tavoitteensa.

Prosessissa tähdätään valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen. Sen avulla voi oivaltaa uusia ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja arkipäivän toimintaan.

Coaching sopii erinomaisesti erilaisiin työelämän tai yksityiselämän haasteellisiin tilanteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset, konkreettiset pulmat:

 • muutos- ja kasvutilanteet
 • vuorovaikutuksen tökkiminen
 • työssä jaksaminen, kuormitus ja kiire
 • työn organisointi ym. hallinnolliset kysymykset
 • oman elämäntilanteen/ammatillisen tilanteen selkiyttäminen

Coaching toimii pääosin kuten työnohjaus, joissa molemmissa osallistujien sitoutuminen ja kehittymishalu ovat avainasemassa.

 

Coachingin hyötyjä voivat olla

Yritystasolla:

 • yhteistyön ja vuorovaikutuksen paraneminen
 • henkilöstön sitoutuminen
 • johtamisen ja esimiesvalmiuksien kehittyminen
 • palvelujen laadun ja tuloksellisuuden paraneminen
 • asiakastyytyväisyyden lisääntyminen

Yksilötasolla:

 • ammatillisen suorituskyvyn parantaminen
 • työtyytyväisyyden kasvu
 • itsetuntemuksen ja –luottamuksen kehittyminen
 • työstressin vähentyminen
 • uusien näkökulmien oivaltaminen

 

Coachingprosessi käytännössä

Prosessi alkaa yhteistyön pohjan luomisella (tutustuminen, sopimus toimintatavoista, kestosta jne.) sekä coachattavan oman tavoitteen kirkastamisella. Prosessin aikana edetään strukturoidummin kuin esimerkiksi työnohjauksessa. Tapaamiskertoja voidaan täydentää puhelinkeskusteluilla, sähköposteilla, tehtävillä tai lyhyellä välitapaamisella, tsekkauskerralla. Prosessin koko kesto vaihtelee yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen.

Huom. Coaching ei ole koulutusta, työnopastusta, perehdytystä eikä terapiaa, vaikka sillä on voimavaroja kasvattavia ja työhyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Coaching on tässä ns. ei-ohjaavaa valmennusta, jossa coach ei anna ohjeita, neuvoja tai vastauksia. (Ohjaavasta valmennuksesta esimerkkeinä ovat esim. urheiluvalmentajat ja personal trainerit.)

Oivalluksen Oven coaching (kuten työnohjaus) on ratkaisukeskeistä eli tulevaisuuteen suuntautuvaa sekä ihmiskäsitykseltään logoterapeuttista eli tarkoituskeskeistä. Mukana on usein visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, esimerkiksi kortteja, hahmoja ja NLP-tekniikoita. Liike-elämän perustuntemus on kaiken pohjana.

 

Erityisesti suosittelen:

 • yksittäisen esimiehen tai yrityksen avainhenkilön coaching (yksinäinen puurtaminen, ristiriitaiset vaatimukset, rajalla seisominen)
 • ryhmäcoaching – muutaman kerran vertaisryhmä tai työnohjausmainen pitempi matka (yhdessä voimaantuminen, kokemusten ja näkemysten jakaminen, hiljaisen tiedon siirtäminen)
 • henkilökohtainen, logoterapeuttinen coaching oman elämäsi pulmakohtiin

 

SCY

Olen Suomen Coachingyhdistyksen jäsen ja noudatan sen eettistä ohjeistoa.

Coachingista lisää mm. seuraavalta internetsivulta:
http://www.coaching-yhdistys.fi