Työnohjaus

Työnohjaus on säännöllistä, määräaikaista ja vuorovaikutukseen perustuvaa ohjattua oppimisprosessia.

Keskustelumuotoisessa ja luottamuksellisessa työnohjausistunnossa tarkastellaan omaa työtä (työroolia, -tilanteita ja -tapoja), siinä jaksamista ja kehittymistä. Työnohjaus on aina tavoitteellista, johdon tukemaa ja sopimukseen perustuvaa.

 

Työnohjauksen tavoitteita voivat olla

esimerkiksi oman asiantuntija- tai esimiesroolin selkiyttäminen, työssä/muutoksessa jaksaminen tai kiireessä selviytyminen. Ryhmätyönohjauksissa pyritään usein parantamaan keskinäistä vuorovaikutusta ja kommunikointia. Toisilta opitaan kuuntelemalla, itsestä opitaan peiliin katsomalla.

Koska työnohjaaja on organisaation ulkopuolinen, ohjattava joutuu jäsentämään ja sanoittamaan omaa työtään hänelle ja sitä kautta hakemaan omia ratkaisujaan ja oivalluksiaan. Näin ongelmien ratkaisuedellytyksiä voidaan parantaa ulkopuolisen tukemana ja erilaisen näkökulman avulla.

Arjen pyörityksessä ei välttämättä ehdi ajatella omaan työhön liittyviä tärkeitä asioita ja sen kehittämistä. Työnohjauksen turvallisessa ja luotettavassa ilmapiirissä voidaan mm.:

  • kehittää omaa työtä ja ammatti-identiteettiä
  • purkaa erilaisia tunteita ja mieltä askarruttavia, työhön vaikuttavia asioita
  • oppia omista ja muiden kokemuksista
  • ottaa etäisyyttä omiin ongelmiin
  • lisätä työmotivaatiota ja työn tehokkuutta
  • säästää psyykkistä energiaa oikeisiin kohteisiin, kuten oman työn kehittämiseen
  • löytää uusia luovia näkökulmia ja oivalluksia tuttuihin asioihin

Myös koko organisaatio hyötyy työnohjauksesta, sillä se auttaa parantamaan palvelujen tasoa ja laatua, kehittämään työyhteisön ammattitaitoa ja yhteistyökykyä sekä turvaa motivoituneen ja työssään jaksavan henkilöstön.

Työnohjauksen käytännön toteuttaminen

Työnohjausta voidaan tehdä sekä ryhmätyönohjauksena (yhteisötyönohjaus tai vertaisryhmä) että yksilötyönohjauksena. Optimaalinen ryhmän koko on 4 – 7 henkilöä, jotta jokaiselle ryhmän jäsenelle jää riittävästi aikaa. Ryhmä voi muodostua henkilöistä, joilla on samankaltaisia työtilanteita tai jotka toimivat tiiminä yhdessä. Yksilötyönohjaus sopii erityisesti esimiehille tai organisaation avainhenkilöille, jotka joutuvat selviytymään työssään paljolti yksin.

Yksi työnohjausistunto kestää yleensä 1,5 h ja kokoontumistiheys 2 – 4 viikon välein. Koko työnohjausprosessi kestää tarpeen mukaan noin 1-3 vuotta.

Huom. Työnohjaus ei ole koulutusta, työnopastusta, perehdytystä eikä terapiaa, vaikka sillä on voimavaroja kasvattavia ja työhyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Oivalluksen Oven työnohjaus on ratkaisukeskeistä eli tulevaisuuteen suuntautuvaa sekä ihmiskäsitykseltään logoterapeuttista eli tarkoituskeskeistä. Mukana on usein visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, esimerkiksi kortteja, hahmoja ja NLP-tekniikoita. Liike-elämän perustuntemus on kaiken pohjana.

 

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen ja noudatan sen eettisiä periaatteita.

Työnohjauksesta lisää mm. seuraavalta internetsivulta:
http://www.suomentyonohjaajat.fi/